Města a obce

V rámci specializovaného programu pro veřejnoprávní subjekty řešíme ochranu svěřeného majetku a odpovědnosti členů orgánu.

Program pro veřejnoprávní subjekty je speciálně připraven tak, aby optimálně řešil ochranu svěřeného majetku. Péče o svěřený majetek mj. tvoří část povinností těchto subjektů. Zároveň kryje rizika spojená s činností jednotlivých osob, které vykonávají činnosti svěřené zákonem. Základem je vytvoření detailní analýzy, se kterou vám pomohou naši specialisté.

Pro koho je program určen?

 • obce, města, kraje, městské části a obvody, dobrovolné svazky obcí
 • zařízení bez právní subjektivity - samostatné organizační jednotky měst, obcí, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • zařízení s právní subjektivitou
 • zdravotnická zařízení zřizovaná městy a kraji
 • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy, kulturní domy, muzea, galerie)
 • školská zařízení (mateřské a základní školy, základní umělecké školy, střední školy)
 • obecně prospěšné společnosti (zájmové a sportovní spolky, nadace, vědecké a výzkumné ústavy, charity, občanská sdružení)

Co je předmětem pojištění?

 • budovy a stavby, stavební součásti
 • zpevněné plochy, venkovní úpravy
 • movité věci
 • veřejné osvětlení, semafory, parkovací automaty, sochy
 • zásoby materiálu, surovin, ...
 • mobilní a stacionární stroje
 • mobilní a stacionární elektronika
 • věci osobní potřeby zaměstnanců
 • kulturní a sportovní akce, výstavy
 • pojištění odpovědnosti:
  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
  • pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
  • pojištění odpovědnosti za škody obce jako zřizovatele městské policie
  • pojištění odpovědnosti za škody obce jako poskytovatele sociálních služeb
  • pojištění odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci